حقوق

دادستان، بازپرس، دادیار

قضات دادسرا را قبلا قضات ایستاده میگفتند ( آنها همیشه پای بکارند وقت و زمان خاصی را برای انجام وظیفه نمی شناسند )

 قضات دادگاه را قضات نشسته (  بر کرسی قضات نشسته آماده دریافت پرونده جهت صدور رأی هستند ).

                       دادستان(رئیس دادسرا)

قضات دادسرا      بازپرس

                      دادیار

  دادسرا بخشی از دادگستری هر حوزه قضائی می باشد .

 

دادیار کیست؟

دادیار صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند .

دادیار اگر عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی شود باید کلیه قرارهای خود را به تایید   دادستان /یا معاون وی/ یا دادیار اظهار نظر برساند.

دادیارها چند گروه هستند؟

پنج گروه ١-دادیار تحقیق

           ٢-دادیار اظهارنظر 

           ٣-دادیار اجرای احکام 

         ۴-دادیار ناظر زندان 

           ۵-دادیار نماینده دادستان در دادگاه

بازپرس مامورتحقیق و کشف جرم است .  یعنی در اطراف شکایتی که به او میرسد رسیدگی و تحقیق میکند و راجع به اینکه شکایت درست است یا نا درست و متهم گناهکار است یا بی گناه  نظر می دهد و این نظریه را می گویند( قرار بازپرس )

 گاهی این (قرار بازپرس )به ضررمتهم است یعنی بازپرس گفته است که این متهم گناهکار است و باید مجازات شود که این را میگویند (قرار مجرمیت ) یعنی بازپرس متهم را مجرم یا گناهکار دانسته است وگاهی قرار بازپرس به نفع متهم است یعنی بازپرس گفته است : این متهم گناهکار نیست و نباید تعقیب شود واین نوع قرار بازپرس را میگویند(قرارمنع تعقیب متهم )یعنی بازپرس عقیده دارد که متهم راباید ازاد کنند و تعقیبش نکنند .

در این صورت اگر دادستان هم با قرار منع تعقیب موافق بود و متهم ازاد میشود ولی اگر قرار بازپرس بر عکس به ضرر متهم یعنی مجرمیمت بود و دادستان با قرار بازپرس مخالفت داشته باشد دستور مید هد (کیفر خواست ) یا ادعانامه بنام متهم تنظیم کند یعنی از دادگاه تقاضای مجازات اورا می نماید . پس از صدور کیفر خواست پرونده برای رسیدگی و صدور حکم مجازات یا برائت به دادگاه میرود .

تفاوت بازپرس و دادیار چیست؟

١- بازپرس ممکن است با دادستان اختلاف نظر داشته باشد و مرجع حل اختلاف آنها دادگاه عمومی خواهد بود اما در خصوص دادیار نظر نهایی با دادستان است.

 

٢-بازپرس می تواند راساً شروع به کار کند و در مواردی نیز از دادستان اجازه کسب نماید ولی دادیار برای اقدام به هر کاری باید از طرف دادستان مامور شود.

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 0:32  توسط فرشاد فخیمی  |